Entomologisk konsult

med inriktning på skalbaggar 

 

 

Baggbolaget arbetar med naturvård baserat på inseksekologi, framförallt olika former av fältuppdrag och dokumentation av naturvärden.

 

Vi utgår från Dalarna och rör oss framförallt i norra halvan av Sverige, från mälardalen och uppåt.

 

Som namnet antyder inriktar sig Baggbolaget i första hand på skalbaggar, men även andra naturvårdsintressanta leddjurssgrupper inventeras.

 

Vi kan bland annat erbjuda:

 

- Inventering av enskilda arters status

 

- Inventering av artsammansättning

 

- Litteraturgenomgångar och sammanställande av åtgärdsplaner

 

- Naturvärdesbedömningar baserade på generella strukturer eller mer ingående inventeringar

 

- Uppföljning av skötselmetoder

 

- Efterarbete i form av artbestämning och rapportskrivning

 

- Aktivt deltagande vid bränning och eftersläckning av naturvårds- och hyggesbränningar

 

- NYTT!: Med motorsågskörkort kan vi nu åta oss skötseluppdrag i samband med röjning av naturbetesmarker, förberedande av bränningar mm.

 

 

Baggbolaget har både F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu även med motorsågskörkort

 

 BAGGBOLAGET